Skip to content
Home » اعمال 2 پنطیکاست یکشنبه پنطیکاست آمدن روح القدس جشن هفته ها روح القدس

اعمال 2 پنطیکاست یکشنبه پنطیکاست آمدن روح القدس جشن هفته ها روح القدس

عید پنجاهه یا پنطیکاست- میانجی که برای دادن قدرت و نشان دادن راه درست آمد

سوره ی البلد و النصر، در مورد شهر و جمعیتی حرف می زنند که برای پرستش خدای حقیقی آمده بودند: “سوگند به اين شهر و… Read More »عید پنجاهه یا پنطیکاست- میانجی که برای دادن قدرت و نشان دادن راه درست آمد