Skip to content
Home » ببط کننده اعمال کتاب زندگی روز قضاوت سوره 50 سوره قاف فسیر قافرچسب ها فرشته در سمت چپ شما فرشته در سمت راست ما فرشته در سمت راست فرشتگان

ببط کننده اعمال کتاب زندگی روز قضاوت سوره 50 سوره قاف فسیر قافرچسب ها فرشته در سمت چپ شما فرشته در سمت راست ما فرشته در سمت راست فرشتگان

آیا فرشتگانی که در سمت چپ و راستمان قرار دارند، در قیامت به ما کمک خواهند کرد؟

  سوره ی الحاقة در مورد صوری حرف می زند که در روز قیامت به صدا درخواهد آمد: “پس آنگاه كه در صور يك بار… Read More »آیا فرشتگانی که در سمت چپ و راستمان قرار دارند، در قیامت به ما کمک خواهند کرد؟