Skip to content
Home » ورود عیسی مسیح به اورشلیم ورود عیسی مسیح به اورشلیم بر روی یک خر پیامبر و عیسی مسیح ، سوره توبه

ورود عیسی مسیح به اورشلیم ورود عیسی مسیح به اورشلیم بر روی یک خر پیامبر و عیسی مسیح ، سوره توبه

به طور معجزه‌آسایی، در زمان مناسب، عیسی مسیح جهاد را علیه دشمن دیگری اعلام می کند

سوره التوبه، به خاطر اینکه جهاد را توصیف می کند، خیلی بحث برانگیز است. از آنجا که این آیه ها جهاد فیزیکی یعنی جنگ جسمی… Read More »به طور معجزه‌آسایی، در زمان مناسب، عیسی مسیح جهاد را علیه دشمن دیگری اعلام می کند